95.9.5

16 روز پیش

16 ساله شدم

نمی دانم از عمرم کم شد یا به سنم اضافه

پرسش فلسفی سختیست!

هنوز تغییری نکردم. همون بچه ی بی دست و پای نازک نارنجی ام.

شاید کمی احساساتی  تر شده ام و منطقی تر .سربه هوا تر و دوراندیش تر.

16 ساله شدن کار بزرگیست. آدم ها فقط یک بار 16 ساله می شوند!

زمان چه زود گذشت چرا که ما چیز های زیادی تجربه نکردیم

پس بیهوده زندگی نکنیم تا غبطه ی این دوران ها را نخوریم..

همین

:)