این بازی جدید به نظر خیلی جذاب و وسوسه کننده میاد ولی ماها چند مشکل اساسی داریم!

1. اینجا ایران است!

2. همه جا وای فای یافت نمیشه!

3. دخترها نمیتوانند بیرون بروند!

اگر راه حلی یافتید به ما هم خبر بدهید!

جدید: راستش پس از کند و کاو حسابی بعضی راه حل های اولیه رو یافتم، مشکلی داشتید پیام بدید!