گفتیم اینبار کمی مطلب فلسفی بنویسیم تا ببینیم چه واکنشی نشان می دهید!

 

نظریه ی جهان مرغی:

همانطور  که در قانون طبیعت از هر جسمی دو گونه وجود دارد، ممکن است نسخه ی دیگر این نویسنده ساکن آلمان یا متولد لبنان باشد!

راستش دیروز یک مرغی پیدا کردم که به چیز شعر های من گوش کند.اولش تعجب کرده بود ولی باز هم مثل همه ی مرغ های دیگر گفت که من یک دیوانه ام!

خلاصه ی مطلب این است که این نظریه بیان میکند که همه ی جهان از مرغ تشکیل شده است و مردمانش هر چند مرغ نباشند ولی مرغ صفت بودن را به ارث گرفته اند. انسان ها به دو دسته ی مرغ مذکر و مونث تقسیم می شوند،البته در این میان مردمانی به دنیا می آیند و تصمیم میگیرند که "بی جاندار" باشند.اینها جنسیت نامشخصی دارند...

هر مرغ در خیالات خود یک خروس می سازد.این خروس میتواند مذکر یا مونث باشد. قانونی وجود دارد که می گوید:یک مرغ و خروس مونث نمیتوانند باهم زادوولد کنند.

پس مرغ ها با ساخته ی ذهن خود معمولا زاد و ولد نمیکنند!چون هر مذکری که مرغ های مونث خیال پردازی میکنند در حقیقت یک خروس مونث است!

در جهان مرغی سیستمی به نام دموکراسی وجود ندارد و یک مکتب باطل هست و همه از مذهبی به نام جهان خوشبخت مرغی پیرویی میکنند...

 

+درباره این آیین در آینده  توضیح خواهیم داد!

+در دیوانه نوشت ذخیره شد!

+بی جاندار از کلمه ی لاتینی gender برگرفته شده است و شباهت آوایی زیادی به هم دارند