الهام از

تو ماه ی و من ماهی این برکه کاشی***اندوه بزرگی است وقتیکه نباشی