احساس میکنم مثل پابلو پیکاسو عاشق زنها شده ام.

با اینکه در ذاتم به سوی مردان کشیده می شوم ولی هرگز چیزی در آنها نمیابم!


پیکاسو