فقط صدای هرکدام را تصور کنید!

 

قرومپ...قرومپ.. قرومپ...

(صدای رعد و برق از همین نزدیکی ها می آید!)

چیلک چلیچ چیلک چیلیک چلیک چلیک چلیک

(باران شدیدتر میشود)

دامپ دامپ دامپ دامپ دامپ

(صدای چکش کوبیدن کارگر ساختمانی به گوش می رسد)

فووو فووو فووو فووو شووو

(هواپیما از زمین اوج میگیرد)

تیک چیک چیک تیک

(سنگی از بالا به زمین می افتد)

تاپ تاپ تاک تاپ

(زنی ملاقه را به گوشه قابلمه می زند)

چیلک چلیک.. چیلک

(باران آرام می گیرد)

دیژژژژ دیژژژژژژژژ دیژژژژژژ

(کسی اره برقی خود را روشن میکند)

قننن قننن قننن قن...

(موتور سواری از همین کوچه می گذرد)

تاک تاک تاک تاک تاک

(کسی با دمپایی پاشنه بلند به اتاقم می آید

بهتر است دیگر چیزی ننویسم و بروم درس بخوانم!)

 

روز پر سرو صدایتان را در دیدگاه ها بنویسید