تعدادی از لباس خواب ها، اسباب بازی های دوران بچگی، کفش ها، عینک های آفتابی،نقاشی ها،نوشته ها و نامه های این نویسنده با قیمت خوبی به فروش می رسد.

اگر می خواهید بفهمید که شکسپیر در شب با چه لباس خوابی می خوابیید و از کدام برند قهوه استفاده می کردمی توانید با پرداخت دویست هزار پوند بیابید! یا اگر میخواهید بفهمید که او چه وقت هایی به حمام می رفته استو از کدام مارک صابون استفاده می کرد با شماره1 ای  که در زیر درج شده تماس حاصل فرمایید

نامه ای که شکسپیر با دست خط خودش به عشق دوران دبیرستانی اش نوشته بود با قیمت یک میلیون پونددر این حراجی به فروش گذاشته می شود. اگر می خواهید با نتیجه ها ی او و نتیجه های آنها مصاحبه ای دوستانه داشته باشیدبا واحد ارتباطی ما تماس حاصل فرمایید تا از دوساعت ویژه رایگان ما با خدمات و سرویس دهی عالی بهره مند شوید.

نسخه دست نویس هملت و چند تا از نمایشنامه های او با قیمتی حدود 10 میلیون پوند توسط یکی از خریدار های قدیمی به فروش گذاشته می شود.

1. شماره تماس:4339820+

shakespeare@xmail.com

اطلا ع از قیمت ها:shakespeare.com