یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم ، وقت پرپر شدنش سوز و نوایی نکنیم...

یادمان باشد سر سجاده عشق برای دل محبوب دعایی نکنیم

یادمان باشد امروز خطایی نکنیم، گرچه در خود شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم.

 

mail[یاد داشت های جالب]