دیروز با دوستم حرف می زدم

تنها مانده بود

با خواهر پنج ساله کوچکش

تنها پدربزرگش از دنیا رفت

مادر پدرش از هم جدا شدند

چقدر  زندگی خنده آور است

:)