یک روز تست هوش ازمان گرفتند، نتیجه ما این بود: کودن دیوانه !

زیاد ناراحت نشدیم چون حقیقت بود!

راستش همیشه توی مدرسه مثل احمق ها حرف میزدیم و مدرسه مان مخصوص دیوانه ها و درسمان درباره میمون و شامپانزه بود و دانش آموزانش خرخان و نادان تشریف داشتند!