یک کانال امونیسم میشناسم که حدود چهار هزار نفر عضو آن هستد.

هر روز پست هایی با موضوع آتءیسم و سیاسی در آن به بحث گذاشته میشود.

پس حدود چهار هزار ایرانی با احتمال 80% بی دین شده اند!

معلوم نیست چند هزار نفر دیگر در کانل های مثل این عضو اند...